Prawo cywilne Wrocław

lis 4, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jednym z podstawowych obszarów w którym Kancelaria świadczy usługi prawne jest szeroko rozumiane prawo cywilne. Oferowane usługi dotyczą nie tylko zagadnień kodeksowych (uregulowanych w kodeksie cywilnym i innych ustawach), ale także doradzamy w kwestiach, które nie znajdują odniesienia w obowiązującym systemie prawnym.

W związku z czym w Naszej ofercie proponujemy opracowanie projektów umów zarównonazwanych (np. o roboty budowlane, dzieło, najmu, sprzedaży, leasing, pożyczki), a także nienazwanych (np. know – how, NDA, factoring). Umowy każdorazowo przygotowywane są pod potrzeby klienta – staramy się zapewnić przejrzyste i precyzyjne warunki współpracy z kontrahentem, a także uwzględniając analizę ryzyka – zapewnić maksymalną ochronę prawną związaną z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy.

Oferujemy również doradztwo na etapie negocjowania kontraktów handlowych poprzez: dokonywanie analizy ryzyka prawnego związanego z zawarciem danej umowy (analiza dotyczy konkretnej umowy i polega na ocenie poszczególnych zapisów, wskazaniu alternatywnych rozwiązań) lub uczestnictwo (bądź organizacja) w samych negocjacjach.

Kancelaria świadczy również obsługę prawną przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez
sprawowanie kontroli/nadzoru/doradztwa nad przebiegiem procesu inwestycyjnego pod
względem zgodności z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami. W tym celu najczęściej
świadczone usługi prawne polegają na: uczestnictwie w naradach koordynacyjnych, spotkaniach
negocjacyjnych bądź przygotowywaniu pism np.: wypowiedzenia umowy, wezwania do
terminowego lub należytego wykonania prac, naliczenia kar umownych, wezwania do usunięcia
wad/usterek lub szkody poprzez zapłatę odszkodowania.

Ponadto, oferta Kancelarii obejmuje również windykację należności, jak i reprezentację
w postępowaniu polubownym (w tym i arbitrażowym) oraz w postępowaniu sądowym.
Reprezentujemy zarówno osoby inicjujące proces sądowy (powód), jak również pozwanych i inne
podmioty biorące udział w sprawie (np. interwenientów). Służymy kompleksową pomocą prawną
zarówno powodom, jak i pozwanym, w sprawach indywidualnych jak i w sporach zbiorowych.
W szczególności udzielamy porad prawnych, wydajemy ustne i pisemne opinie prawne,
przygotowujemy pisma przedprocesowe wraz z wymaganą dokumentacją prawną,
przygotowujemy pisma procesowe: wniosek o zabezpieczenie dowodu, wniosek o zabezpieczenie
powództwa, pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu
zapłaty, dalsze pisma (np. zastrzeżenia do opinii biegłych sądowych), pismo informujące o
wstąpieniu do sprawy. Reprezentujemy Naszych klientów przed każdą instancją, a także w
postępowaniu egzekucyjnym.

Wśród najczęściej prowadzonych przez Kancelarię postepowań sądowych z zakresu spraw
cywilnych należą: sprawy o zapłatę, naprawienie szkody związanej z nienależytym (lub
nieterminowym) wykonaniem umowy, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wykonanie zastępcze,
skargi pauliańskie, postępowania w których uczestniczą konsumenci (w tym związane ze
stosowaniem klauzul niedozwolonych).

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat usług świadczonych przez Kancelarię lub
chciałbyś skorzystać z oferty skontaktuj się z Nami.

Współpracujmy razem