Ile kosztuje rozwód?

kwi 21, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

I że Cię nie opuszczę aż do śmierci,

a jeśli Cię puszczę wcześniej – to tylko w skarpetach!

Czyli ile jest prawdy w opiniach na temat kosztów rozwodu.

Kiedy spotykam się z klientami w sprawie rozwodu, jedna z kwestii, która zawsze jest poruszana to same koszty rozwodu.Oczywiście część kosztów jest trudna do ustalenia, bowiem jest zależna od wielu czynników (wnioski procesowe, dowodowe np. ilość świadków), nie mniej jednak podstawowe opłaty są znane.

Co składa się na koszty sprawy o rozwód czy o separację? Przede wszystkim koszty sądowe (czyli ustawowo określone opłaty oraz wydatki) i wynagrodzenie pełnomocnika.

Koszty sądowe rozwodu cywilnego.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 623 – t.j. z późn zm.) wskazuje, że koszty sądowe dzielą się na opłaty i wydatki (np. wynagrodzenie biegłych, kuratorów, zwroty kosztów podróży, noclegu, a także utraconych zarobków przez świadków).

O ile wysokość wydatków nie można „z góry” przewidzieć (co najwyżej można dokonać hipotetycznej kalkulacji), o tyle opłaty są stałe.

Opłata od pozwu w sprawie o rozwód (tak samo jak w przypadku złożenia pozwu o separację) wynosi 600 zł. W przypadku, gdy zostanie orzeczony rozwód (lub separacja) na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, wówczas po tym jak uprawomocni się wyrok, zostanie zwrócona połowa uiszczonej opłaty, czyli 300 zł. Jeżeli pozew będzie zawierał wniosek o podział majątku wówczas należy dokonać dodatkowej opłaty w kwocie 1000 zł, a jeśli strony są zgodne co do podziału majątku – wówczas dodatkowa opłata wyniesie 300 zł. Dodatkowo – w przypadku złożenia w pozwie wniosku o eksmisję małżonka powód będzie musiał dokonać opłaty sądowej w kwocie 200 zł.

Zasadą jest, że przegrany w procesie jest zobowiązany do zwrotu wszystkich poniesionych przez stronę przeciwną kosztów (opłat sądowych, wydatków, kosztów zastępstwa procesowego). Nie mniej jednak, w toku postępowania sądowego (aż do czasu uprawomocnienia się wyroku) to na osobie inicjującej proces spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów sądowych (np. pokrywania zaliczek na poczet stawiennictwa świadków, wynagrodzenia biegłych). Jeżeli jednak osobę składającą pozew nie stać na ich poniesienie to Sąd może zwolnić z całości bądź z części tych kosztów. W tym celu, do pozwu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf ).

Podsumowując, zanim zdecydujesz się na sprawę o rozwód, musisz liczyć się z poniesieniem następujących kosztów:

  • opłata stała od pozwu o rozwód – 600 zł,

  • opłata od wniosku o eksmisję małżonka – 200 zł,

  • orzeczenie o podziale majątku – 1000 zł (lub w przypadku zgodnego projektu podziału – 300 zł).

Wynagrodzenie pełnomocnika.

Poza stałymi opłatami oraz wydatkami sądowymi (np. związanymi z biegłymi, świadkami, tłumaczami) należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów – wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Wiele kancelarii na swoich stronach zamieszcza cenniki proponowanych usług prawnych. Ceny rynkowe za reprezentowanie w sprawie rozwodowej wahają się od 1 tysiąca (w najmniej skomplikowanych sprawach – o rozwód bez orzekania o winie, przy zgodzie obu stron) do kilku bądź nawet kilkunastu tysięcy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od żądań stron (czy domagają się tylko rozwodu, czy orzeczenia o winie małżonka, ustalenia alimentów na dzieci bądź na siebie, orzeczenia o eksmisji, podziale majątku) czy też stopnia skomplikowania sprawy (prognozowanej ilości rozpraw, przeprowadzanych dowodów).

Obecnie Kancelarie są bardzo elastyczne w kwestii płatności wynagrodzenia – wielu pełnomocników proponuje zapłatę wynagrodzenia w częściach (np. miesięczne opłaty) bądź ustala kwotę wstępną i za dokonywanie poszczególnych czynności (np. za uczestnictwo w rozprawie). Dzięki elastycznemu podejściu oferta profesjonalnego pełnomocnika jest dostosowana do potrzeb klienta.

Jak widać, więcej jest mitów niż faktów w opowieściach na temat kosztów spraw rozwodowych. Lepiej jest więc przed złożeniem pozwu o rozwód skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Współpracujmy razem