Pozew o rozwód

Jak sporządzić pozew o rozwód, czyli co trzeba, a co można napisać, a czego unikać jak ognia!

Jeżeli decydujesz się, aby nie korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika i chciałbyś samemu sporządzić pozew o rozwód, musisz wiedzieć co w takim piśmie należy uwzględnić.

Na początek trochę teorii – pozew o rozwód jest przede wszystkim pismem procesowym, co oznacza, że poza odwołaniem się do specyficznych cech (o których napiszę w dalszej kolejności), musi zawierać elementy obligatoryjne (niezbędne).

Pozew o rozwód jako pismo procesowe

Pozew, jak każde pismo procesowe, powinien:
1. Zostać sporządzony na piśmie. Bez znaczenia przy tym pozostaje czy pismo takie sporządzisz odręcznie, na komputerze czy maszynie do pisania. Ważne jest jedynie, abyś pod pozwem złożył własnoręczny podpis (ewentualnie jeśli pozew składany jest przez przedstawiciela ustawowego czy pełnomocnika – podpis składa osoba sporządzająca pozew).
2. zawierać:
oznaczenie sądu do którego jest kierowane (wskazanie nazwy sądu i jego adresu), imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli bądź pełnomocników (a także miejsca zamieszkania stron, dodatkowo w przypadku powoda – należy wskazać jego PESEL),
Oznaczenie rodzaju pisma (w tytule, nagłówku należy wskazać, że pismo jest pozwem o rozwód),
osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody wskazujące na poparcie przytoczonych okoliczności czyli ludzkimi słowy opisanie żądania (czego powód się domaga) i wyjaśnienie przyczyn złożenia pozwu,
żądanie przedłożenia dokumentów znajdujących się u podmiotów trzecich,
wezwanie na rozprawę świadków wskazanych przez powoda i biegłych,
przywołanie i wymienienie załączników,
pełnomocnictwo – w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika,
3. Zostać opłacony. Do pozwu o rozwód należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej od pozwu (zapoznaj się z artykułem na temat kosztów sprawy rozwodowej) bądź wniosek o zwolnienie od kosztów i opłat sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W zależności od sprawy, w pozwie można złożyć również wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia (zazwyczaj stosowany jest w przypadku żądania ustalenia alimentów w postępowaniu rozwodowym).

Odrębna specyfika pozwu o rozwód.

W pozwie o rozwód należy przede wszystkim określić żądanie powoda, tj. określenie sposobu rozwiązania małżeństwa – przez rozwód bez orzekania o winie bądź o winie jednego (lub obojga) małżonków. Następnie w uzasadnieniu pozwu należy przywołać okoliczności faktyczne z których wynikałoby:
– w jakich okolicznościach strony się pozwały, jak wyglądał przebieg małżeństwa,
– czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego (tj. ustania więzi emocjonalnej, duchowej i ekonomicznej),
– z jakiego powodu doszło do zerwania ww. więzi,
– czy którakolwiek ze stron doprowadziła swym zachowaniem do rozpadu małżeństwa,
– iż nie zachodzi żadna przesłanka uniemożliwiająca orzeczenie rozwodu (wskazane w dalszej części artykułu).

Na poparcie tych okoliczności należy powołać określone dowody (dokumenty, wyciągi czy wydruki, dokumentację fotograficzną, zeznania świadków, stron itd.).

Czego w pozwie o rozwód należy unikać?

Pamiętaj, że sędzia to nie terapeuta, dlatego nie musi wiedzieć w jakim stanie emocjonalnym obecnie się znajdujesz. Sugeruję więc skupienie się na faktach, a nie ocenach. Jeżeli już dokonujesz oceny zachowania małżonka – odwołuj się do norm społecznych, zamiast do swoich subiektywnych wyobrażeń (mogą one być w końcu mylne). I pamiętaj, pod żadnym pozorem nie stosuj epitetów (w tym nacechowanych negatywnie) w stosunku do małżonka – dotyczy to zarówno pozwu, jak i zeznań składanych na rozprawie.

Czy warto skorzystać z wzorów pozwów dostępnych w internecie?

W sieci dostępnych jest kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset wzorców pozwu o rozwód, które wielokrotnie są powielane i wykorzystywane przez osoby, niekorzystające z usług profesjonalistów. W mojej ocenie, o ile można na tych projektach wzorować się, o tyle nie powinno się ich bezwiednie kopiować. Wynika to ze specyfiki sprawy rozwodowej – okoliczności rozpadu małżeństwa wskazane we wzorze mogą nie będą odzwierciedlać Twojej sytuacji. Warto więc spróbować dostosować wzór do swojej sytuacji.

Poniżej znajduje się krótki wzór pozwu o rozwód, który oczywiście wymaga uzupełnienia. Możesz potraktować ten wzór jako wskazówkę, jeśli jednak będziesz mieć wątpliwości, zwróć się do Kancelarii.

 

 

Kryzys instytucji małżeństwa staje się powszechnym zjawiskiem. Staż małżeński liczony na kilkadziesiąt lat to domena ludzi w podeszłym wieku. Na ten stan rzeczy mają wpływ dwa czynniki. Pierwszy to wiek ok. 30 lat jednostki gotowej do zawarcia związku, a drugi to szybki rozpad małżeństwa przez rozwód.
Czym jest rozwód?
Kiedy dochodzi do rozwodu?
Jedno oblicze rozwodu to preludium, jakie poprzedza proces prawny. Owe preludium to brak zrozumienia potrzeb partnera, zamykanie się na wszelkie formy dialogu oraz brak wierności. Kilka wymienionych czynników to nie wszystkie, które są wstępem do rozpraw sądowych. Poza zdradą i brakiem zrozumienia częstymi przyczynami mogą być: alkohol, narkotyki, brak akceptacji rodziny partnera czy niedopasowanie seksualne. Drugie oblicze rozwodu to sala sądowa i wiele miesięcy lub lat batalii o majątek, dzieci i alimenty. Czym jest rozwód? Rozwód w brzmieniu prawnym to wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Orzeczenie przez sąd rozwodu nie jest proste do uzyskania. Sąd bada wszelkie okoliczności i często sam alkohol nie spowoduję podjęcia decyzji o trwałym rozstaniu małżonków. Rozkład pożycia małżeńskiego musi być trwały i zupełny. Mając na myśli trwały rozkład sąd bierze pod uwagę czas trwania rozstania. Sąd nie ma większych wątpliwości, co do rozkładu pożycia, jeśli małżonkowie zamieszkują z nowymi partnerami od roku lub dłużej. Oczywiście są sytuacje, w których ten czas jest krótszy. Jeśli sąd uzna, że małżonkowie nie są wstanie prowadzić wspólnego pożycia to orzeknie rozwód. Mając na myśli rozpad zupełny, sąd bierze pod uwagą brak pożycia na płaszczyźnie duchowej, fizycznej i materialnej. Jeśli współmałżonków nie łączy żadne uczucie, kontakt fizyczny oraz dobra materialne to także otrzymają rozwód. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy małżonkowie zamieszkują razem w wyniku zależności od miejsca zamieszkania i braku alternatywy dla zajmowanego lokum. Sąd wtedy nie bierze pod uwagę płaszczyzny gospodarczej. Wyjątkowo sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeśli ucierpieć może zdrowie psychiczne dzieci lub znacząco mogą pogorszyć się ich warunki materialne.Rozwody są orzekane coraz częściej. W wielu wypadkach do samego rozkładu pożycia dochodzi na wiele lat przed samą sprawą rozwodową. Indywidualizm, brak zrozumienia i empatii wobec partnera to najczęstsze przyczyny rozkładu pożycia. Rozwód to proces złożony, a sama sala sądowa to ostatnia deska ratunku lub zakończenie małżeństwa.