Rozwód Wrocław

gru 10, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wg danych statystycznych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) w 2015 r. zostało zawartych 188.832 małżeństw, w stosunku do 1700 małżeństw orzeczono separację (0,9 % małżeństw), zaś 67.296 zostało rozwiązanych przez rozwód (36% małżeństw). Przywołałam te dane, abyś zrozumiał, że Twój problem nie jest odosobniony, nie jesteś wyjątkiem i rozwód jest realnym tematem, z którym zmierzy się co czwarte małżeństwo. Rozwód jest przeżyciem traumatycznym, które odciska swe piętno na długi czas, a u wielu nawet na całe życie. Dlatego tak ważne jest, abyś w czasie procesu, mógł liczyć na wsparcie profesjonalisty – dobrego radcy prawnego lub adwokata, który będzie dbał o Ciebie i Twoje interesy. Zanim jednak zdecydujesz się na ten ostateczny ruch, zastanów się nad innymi możliwościami.

Zanim zdecydujesz się na rozwód

Każdy kryzys małżeński różni się od siebie, dlatego też należy rozpatrywać go indywidualnie, a nie stosując sztampowe rozwiązania. Eskalacja konfliktu pomiędzy małżonkami nie zawsze uzasadnia złożenie w sądzie pozwu o rozwód, tym bardziej kiedy strony oprócz emocji łączą wspólne dzieci. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają, aby przed rozwodem strony miały uprzednio orzeczoną separację bądź próbowały mediacji czy terapii małżeńskich, o tyle warto nad tymi możliwościami się zastanowić.

Mediacja małżeńska

Jest to proces dochodzenia przez strony do wspólnego porozumienia, a nie terapia. Proces ten nie ma na celu wyjaśnienie przyczyn powstałych konfliktów, a jedynie skupienie się na ich rozwiązaniu i ewentualnie ustalenie zasad postępowania w przyszłości. Nie każda mediacja zakończy się więc tym, że para postanowi ze sobą dalej być. Równie dobrze w trakcie mediacji strony mogą między sobą „oczyścić atmosferę” w taki sposób, aby umożliwić odejście od siebie (i przy tym ustalić kwestie: władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku). Co istotne, mediacje są dobrowolne (w każdym momencie, każda ze stron może zrezygnować z ich kontynuowania) i poufne (żadna ze stron nie może się powoływać na późniejszym etapie na informacje i ustalenia jakie zostały poczynione w trakcie mediacji). Mediator jest zaś osobą bezstronną, obiektywną , która pomaga osiągnąć stronom porozumienie i akceptuje stanowiska stron, zamiast narzucać swoje.

Separacja

Często nie zauważamy oznak kryzysu małżeńskiego, staramy się znaleźć liczne wymówki i wyjaśnienia. Dopiero kiedy zaczyna Nas problem przerastać, czujemy absolutną bezradność i bezsilność, albo zmęczenie podejmowaniem kolejnych prób ratowania małżeństwa decydujemy się na podjęcie odważnych kroków. Separacja jest jednym z nich. Jeżeli dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia (doszło do zerwania więzi między małżonkami), ale istnieje szansa „wskrzeszenia” dobrych relacji, wówczas istnieją podstawy do złożenia pozwu o ustanowienie separacji (lub zgodnego wniosku małżonków o separację). W orzeczeniu o separacji (tak samo jak w przypadku rozwodu) Sąd rozstrzyga także o:

– kwestii winy rozkładu pożycia,
– władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem i alimentach,
– sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,

A na wniosek jednego z małżonków orzeka również o podziale majątku wspólnego (o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy). Opłata sądowa od złożenia pozwu o separację wynosi 600 zł, a gdy składany jest zgodny wniosek małżonków to 100 zł. Samo postępowanie sądowe trwa od kilku do kilkunastu miesięcy (w zależności od stopnia złożoności sprawy: czy małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci, czy posiadają wspólne mieszkanie, czy żądają orzeczenia o winie itp.). Bez względu na to czy separacja składana jest na zgodny wniosek małżonków czy tylko z woli jednego z nich, warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika, bowiem umożliwi to zachowanie obiektywnego spojrzenia na konflikt rodzinny, a nie przez pryzmat emocji.

Terapia małżeńska

Rozwód – 3 warianty: kiedy obie strony chcą rozwodu, kiedy chcę złożyć pozew, kiedy jestem pozwany. Do rozwodu nigdy nie można się przygotować, zawsze będzie wzbudzał emocje, o różnym podłożu: strach, agresja, nienawiść, zmęczenie, zazdrość. Emocje w trakcie postępowania rozwodowego są jednak złym doradcą, ponieważ zawężają pole działania. Dlatego tak ważnym jest, aby skorzystać z usług profesjonalisty, zarówno na etapie konsultacji jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód, jak i w trakcie postępowania. Posiadanie pełnomocnika pozwoli na komfort i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim na skupienie się na swoich emocjach, a nie zaś na walce z małżonkiem. W praktyce mogą Państwo wystąpić w trzech rolach:

– kiedy rozwód, następuje za zgodą obu stron,
– kiedy sami chcemy złożyć pozew o rozwód,
– kiedy jesteśmy pozwani, tzn. małżonek złożył pozew o rozwód.

Rozwód za zgodą obu stron
Chciałbym założyć sprawę rozwodową
Zostałem pozwany

Sprawy rozwodowe Wrocław – więcej informacji

Transformacja w 1989 roku przyniosła zmiany w funkcjonowaniu małżeństwa. Małżonkowie nie zawsze radzą sobie z łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami względem rodziny, co rodzi konflikty. W wielu przypadkach nieporozumienia kończą się złożeniem pozwu o rozwód przez jednego z nich.

Pozew rozwodowy
Rozwód jest procesem prawnym, który reguluje Kodeks Rodzinno-Opiekuńczy, a wszyskie pisma muszą spełniać wymogi art. 126 § 1 K. p.c. Tak więc oprócz oznaczenia Sądu oraz stron postępowania pozew musi zawierać:
1. uzasadnienie żądania, czyli przyczyny rozpadu związku małżeńskiego,
2. określenie czy rozwód ma zostać wydany z orzeczeniem o winie, czy na mocy porozumienia stron,
3. jacy świadkowie mają zostać powołani i na jaką okoliczność,
4. jeżeli małżonkowie wychowują małoletnie dzieci – sposób sprawowania opieki oraz wysokość alimentów.
Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej. Obecnie wynosi ona 600zł. Osoba będąca w trudnej sytuacji materialnej może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.
Odpis pozwu rozwodowego zostaje przesłany do drugiego małżonka. Sąd wyznacza termin, w której pozwany małżonek ma prawo do ustosunkowania się do stawianych zarzutów.

Rozprawa sądowa
Przed rozstrzygnięciem sprawy Sędzia wyznacza termin rozprawy sądowej. Jeżeli małżonkowie są zgodni to wyrok może zostać wydany nawet na pierwszej rozprawie. Natomiast rozwody z orzeczeniem o winie w skrajnych przypadkach mogą się toczyć nawet do dwóch lat.

Rola prawnika w sprawie rozwodowej
Postępowanie rozwodowe uznawane jest za proste, dlatego też często małżonkowie rezygnują z pomocy prawnika. Niestety poprzez nieodpowiednio napisany pozew, lub zeznania na sali sądowej mogą zostać wyzwolone niepotrzebne emocje. Zdarza się, że w trakcie rozprawy małżonek, który zgadzał się o rozwód bez orzekania o winie zmienia zdanie. Ustanowiony adwokat lub radca prawny oprócz sporządzania pism procesowych, występuje w imieniu strony również na sali sądowej. Dzięki temu jest szansa na wyrok rozwodowy w rozsądnym terminie, a rozstrzygnięcie będzie satysfakcjonujące dla strony.

Rozwody Wrocław z prawnikiem, adwokatem czy radcą prawnym?

Radca Prawny Jolanta Wolska
ul. Ruska 18/31
50-079 Wrocław
Tel. 733 555 333
E-mail: kancelaria@wmc.com.pl

Współpracujmy razem