Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości Wrocław

lut 6, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wywłaszczenie nieruchomości to nic innego, jak pozbawienia właściciela danej nieruchomości prawa własności, użytkowania wieczystego albo innego prawa rzeczowego. Wywłaszczenie jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy dokonuje się go na cele publiczne. Właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wywłaszczenie jest dozwolone, gdy pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości jest konieczne, aby mogły zostać zrealizowane cele publiczne. Jednocześnie chodzi o sytuację, kiedy prawa do nieruchomości nie mogą zostać nabyte poprzez zawarcie umowy.

Wywłaszczenie nieruchomości. Jak ono przebiega?

Wywłaszczenie nieruchomości możliwe jest jedynie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Istotne jest, że wywłaszczenie może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i przy realnym odszkodowaniu. Wywłaszczyć można zarówno całą nieruchomość, jak i jej część. Gdy mowa o wywłaszczeniu części nieruchomości wiele zależy od tego, czy jej pozostałą część może być przez właściciela użytkowana, jak dotychczas. Jeśli nie, powinna zostać także nabyta na podstawie umowy.

Wywłaszczenie nieruchomości poprzedzone jest naturalnie rokowaniami. Rokowania te przeprowadza z właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) nieruchomości starosta. Warto podkreślić, że już na etapie rokowań warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Wszystkie osoby zainteresowane taką pomocą zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Należne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Za wywłaszczona nieruchomość należy się odszkodowanie, które następuje jako wypłata określonej kwoty lub przyznanie nieruchomości zamiennej. Odszkodowanie w procesie wywłaszczenie ustalane jest przez starostę, który wykonuje zlecone zadania z zakresu administracji rządowej.

Jak ustala się wysokość odszkodowania? Bazą dla ustalenia odszkodowania jest opinia rzeczoznawcy. Jeśli na wywłaszczeniem nieruchomości ustanowione są prawa rzeczowe, odszkodowanie jest zmniejszone o kwotę, która odpowiada wartości tych praw.

Przy określaniu wartości rynkowej wywłaszczanej nieruchomości bierze się pod uwagę:

  • aktualne ceny na rynku nieruchomości,

  • sposób użytkowania nieruchomości;

  • rodzaj danej nieruchomości;

  • lokalizację;

  • wyposażenie;

  • aktualny stan techniczny nieruchomości.

Zdarza się, że określenie wartości jest utrudnione, ponieważ ten typ nieruchomości nie znajduje się w obrocie. W takim przypadku zgodnie z art. 135 Ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalana jest wartość odtworzeniowa nieruchomości. Wysokość wypłacanego odszkodowania podlega waloryzacji na dzień wypłaty. Ważne: od decyzji co do wysokości odszkodowania można się odwołać do wojewody, który jest organem wyższego stopnia w stosunku do starosty. Z kolei od decyzji wydanej w drugiej instancji można odwołać się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Jak już wspomnieliśmy, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość może stanowić nieruchomość zamienna. Przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej następuje w dniu, w którym decyzja o wywłaszczeniu staje się ostateczna. W przypadku, gdy wartość nieruchomości zamiennej jest niższa niż należne odszkodowanie, różnica wyrównywana jest poprzez dopłatę pieniężną.

Płatność odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Jak wypłacane jest odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości? Zapłata ma miejsce w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja dot. wywłaszczenia stała się ostateczna. Odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo. Od dnia, w których decyzja o wywłaszczeniu staje sie ostateczna, liczony jest także termin przedawniania roszczenia o odszkodowanie. Termin ten wynosi 10 lat.

Bywa, że wypłacana jest zaliczka na poczet odszkodowania. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy wydawana jest decyzja o niezwłocznym zajęciu nieruchomości. W takim przypadku na wniosek osoby wywłaszczanej może zostać wypłacona zaliczka w wysokości 70% odszkodowania. Zaliczkę tę wypłaca się, gdy właściciele danej nieruchomości został jej pozbawiony, jednak procedura wywłaszczenia ciągle jest w toku. Zaliczkę wypłaca się w ciągu 50 dni od złożenia wniosku o nią.

Mamy świadomość tego, że wiele osób, których dotyczy problem wywłaszczenia, jest zainteresowana skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. W Państwa imieniu przeprowadzonym negocjacje, a także będziemy służyć profesjonalną poradą prawną.

Współpracujmy razem