Rozwód krok po kroku

kwi 15, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozwód krok po kroku

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce małżeństwo może ustać z trzech przyczyn: z powodu śmierci małżonka, poprzez unieważnienie oraz poprzez rozwód. Rozwód oznacza rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego. Może ono nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków lub bez orzekania o winie.

Przyczyną orzeczenie rozwodu przez sąd jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Określenie to nie odnosi się do jednorazowych sytuacji lecz do długotrwałego procesu. Słowo “trwały” oznacza, że na podstawie ustalonych okoliczności można stwierdzić, iż małżonkowie nigdy nie wrócą do wspólnego życia. Natomiast “zupełny” oznacza, że następuje rozkład gospodarczy, fizyczny i duchowy (przy czym wszystkie trzy czynniki muszą występować równocześnie).

Rozwód od pozwu do rozprawy

Aby uzyskać rozwód należy dopełnić kilku formalności.

1. Pozew o rozwód

W pierwszej kolejności należy napisać pozew o rozwód. Jest to pismo formalne, które powinno spełniać ustalone kryteria.

W pierwszej części należy podać dane powoda oraz pozwanego: imię oraz nazwisko, adres zamieszkania oraz (jeśli to możliwe) numer PESEL. Konieczne jest również wskazanie sądu, do którego skierowany jest pozew oraz wpisanie daty i miejsca napisania pozwu.

W drugiej części należy zamieścić swój wniosek: o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez niego a przy tym o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wezwanie świadków czy alimenty.

W trzeciej części zamieszczamy uzasadnienie pozwu. Tutaj należy wpisać również informacje takie jak: powody, dla których nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego; świadkowie; miejsce oraz datę zawarcia małżeństwa; wysokość zarobków oraz miejsca pracy pozwa i pozwanego a także daty i miejsca urodzenia małoletnich dzieci.

Ostatnia część to własnoręczny podpis oraz wykaz załączników do pozwu (np.: zaświadczenia o zarobkach, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci).

2. Złożenie pozwu

Kolejnym krokiem jest złożenie pozwu do właściwego sądu. Jeżeli pozew o rozwód będzie przekazany do niewłaściwego sądu zostanie on przekierowany do właściwej instytucji, jednakże przez to wydłuży się czas postępowania. Dlatego warto dokładnie zastanowić się, który sąd jest odpowiedni do wniesienia pozwu. Przy składaniu pozwu należy również uiścić opłatę.

Wybór właściwego sądu nie jest tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Pozew o rozwód należy wnieść do sądu, który odpowiada ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków jeżeli choć jedno z nich nadal tam mieszka. Natomiast jeśli taka sytuacja nie występuje pozew należy złożyć do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku braku takowego miejsca pozew należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Koszty sądowe ponosi osoba, która wnosi pozew o rozwód. Opłata ta wynosi 600zł. W specjalnych okolicznościach może ona zostać częściowo lub całkowicie zniesiona.

3. Rozprawa

Datę oraz godzinę rozprawy wyznacza sąd a o swojej decyzji informuje obie strony za pomocą pisma formalnego. Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe.

Obie strony zgadzają się na rozwód / brak dzieci

Wówczas sąd może przesłuchać wyłącznie powoda oraz pozwanego i na tej podstawie orzec o rozwodzie.

Małżeństwo z dziećmi

W takim przypadku sąd będzie dokładnie badał sytuację nieletnich dzieci, ponieważ rozwód oraz podjęte w związku z nim decyzje nie mogą godzić w ich dobro.

Brak zgody na rozwód

Jeśli jedna ze stron nie zgadza się na rozwód sąd przeprowadza dłuższe postępowanie dowodowe, włącznie z przesłuchaniem świadków.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd orzeknie rozwód wydając wyrok rozwodowy.

Wyrok rozwodowy

W wyroku rozwodowym sąd zawiera podstawowe decyzje dotyczące dalszego postępowania rozwiedzionych współmałżonków. Po pierwsze orzeka kto ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub orzeka brak winy. Dodatkowo, jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd ustanawia komu zostanie powierzona władza rodzicielska nad nimi, z którym z rodziców dzieci będą mieszkać. Sąd wyznacza również wysokość alimentów na dzieci. Ponadto sąd orzeka również o czasowym sposobie korzystania z mieszkania jeśli jest ono własnością obojga małżonków.

W kwestii alimentów na współmałżonka oraz podziału majątku wspólnego sąd może skierować strony do mediacji lub samodzielnie wydać orzeczenie w tych sprawach.

Co zrobić po wyroku rozwodowym?

Wyrok rozwodowy może zakończyć postępowanie, ale nie musi. Co należy zrobić po jego zapadnięciu?

Wyrok jest satysfakcjonujący

Jeżeli wyrok jest satysfakcjonujący mamy 21 dni na jego uprawomocnienie. Po upływie tego czasu powinniśmy złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku razem z klauzulą prawomocności. Wyrok może zawierać części wykonawcze, takie jak podział majątku lub alimenty. Jeśli tak jak należy również złożyć wniosek o odpis wyroku z klauzulą wykonalności. Dzięki temu będzie można wyegzekwować postanowienia wyroku a w razie konieczności przesłane przez sąd dokumenty będą stanowiły podstawę do ewentualnego postępowania komorniczego.

Wyrok nie jest satysfakcjonujący

Mamy prawo odwołać się od wyroku jeżeli nie jest on dla nas satysfakcjonujący. Mamy na to czas przez 21 dni (czyli do momentu uprawomocnienia się wyroku). Jednakże najlepszą podstawą do apelacji jest uzasadnienie wyroku sporządzone przez sąd. Na złożenie wniosku o uzasadnienie mamy 7 dni od dnia kolejnego po wydaniu wyroku. Jeśli zdecydujemy się na tę drogę to na złożenie apelacji mamy 14 dni od otrzymania uzasadnienia.

Należy również pamiętać, że także druga ze stron ma prawo złożyć wniosek o apelację.

Jeżeli wniesienie apelacji miało miejsce należy czekać na wyznaczenie terminu oraz miejsca rozprawy odwoławczej a następnie wydanie wyroku przez Sąd Apelacyjny.

Współpracujmy razem