Doradca restrukturyzacyjny Wrocław

mar 22, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przedsiębiorstwa znajdujące się w kłopotach finansowych mogą od 2016 roku liczyć na pomoc nowego specjalisty, którego w ustawie nazwano doradcą restrukturyzacyjnym. Jego kompetencje są szersze niż syndyka, a do wykonywania tego zawodu wymagane jest uzyskanie odpowiedniej licencji.

Doradca restrukturyzacyjny – kim jest?

Zawód, o którym mowa, pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą ustawę o licencji syndyka. Obie profesje różni nie tylko nazwa. Doradca restrukturyzacyjny został ustawowo uposażony w szersze kompetencje. Będzie więc wykonywał czynności:

 • Syndyka, działając na podstawie ustawy Prawo upadłościowe
 • Nadzorcy i zarządcy, działając na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne
 • Zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy, działając na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Powyższe kompetencje dotyczą postępowania sądowego. Doradca restrukturyzacyjny może ponadto wykonywać działania pozasądowe, obejmujące pomoc w restrukturyzacji firm. Działa więc podobnie jak lekarz, którego zadaniem jest uzdrowienie finansów przedsiębiorstwa. Może udzielać porad, wystawiać opinie oraz świadczyć inne usługi związane z restrukturyzacją i postępowaniem upadłościowym firmy.

Niezbędne kwalifikacje doradcy restrukturyzacyjnego

Doradcą restrukturyzacyjnym nie może zostać każdy, gdyż jest to zawód regulowany prawnie. Wśród wymagań można wymienić między innymi tytuł magistra, zdanie egzaminu państwowego i nieposzlakowaną opinię. Profesję tę mogą wykonywać jedynie osoby posiadające bogatą wiedzę prawniczą, a także z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwami. Doradca restrukturyzacyjny powinien być profesjonalnie przygotowany do świadczenia usług związanych z restrukturyzacją oraz postępowaniem upadłościowym i egzekucyjnym.

Licencja jest udzielana przez Ministra Sprawiedliwości. Ustawa nakłada na osobę, której jej udzielono obowiązek regularnego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Kompetencje doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu sądowym

Doradca restrukturyzacyjny, działając jako:

 • Syndyk – przeprowadza likwidację przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym. W stosunku do masy upadłości, działa we własnym imieniu, lecz na rachunek upadłego. Granicę jego odpowiedzialności cywilnej stanowi należyte wykonywanie obowiązków.
 • Nadzorca układu – pomaga dłużnikowi w postępowaniu restrukturyzacyjnym, sporządzaniu propozycji układowych oraz organizacji głosowania dotyczącego układu.
 • Nadzorca sądowy – nadzoruje majątek należący do dłużnika, co daje mu kompetencje do wyrażania zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Dokonuje sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności. Ocenia propozycje układowe, a w razie potrzeby, sugeruje ich modyfikację.
 • Zarządca – zarządza majątkiem dłużnika w postępowaniu sanacyjnym. Spisuje inwentarz oraz tworzy i realizuje plan restrukturyzacyjny.

Doradca restrukturyzacyjny jako „uzdrowiciel” finansów firmy – kompetencje pozasądowe

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego ma prawo działać komercyjnie, udzielając porad w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Do jego pozasądowych kompetencji należy między innymi:

 • Udzielanie porad i wyjaśnień oraz prezentowanie opinii w kwestii prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, odpowiedzialności członków zarządu dłużnika z tytułu działania na szkodę wierzycieli oraz za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
 • Doradzanie właściwego kierunku działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorcom, którym grozi upadłość. Doradca restrukturyzacyjny może zasugerować podjęcie pozasądowych i sądowych kroków zmierzających do sanacji.
 • Doradzanie wierzycielom, którzy są zagrożeni niewypłacalnością dłużnika.
 • Wspieranie lub reprezentowanie dłużnika podczas negocjacji z wierzycielem. Doradca restrukturyzacyjny może też działać w ten sposób po stronie wierzyciela zagrożonego niespłaceniem długu.
 • Doradzanie w zakresie podpisywania umów pomiędzy dłużnikami a wierzycielami dotyczących zabezpieczenia interesów stron.
 • Pełnienie funkcji przedstawiciela procesowego w związku z restrukturyzacją lub upadłością firmy.

Doradca restrukturyzacyjny pomaga firmom, które znalazły się w tarapatach finansowych. Wiedza oraz doświadczenie osoby posiadającej licencję doradcy może okazać się nieoceniona w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy.

Współpracujmy razem